การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
รหัสวิชา 2201-2405


จุดประสงค์รายวิชา
1. รู้ความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล
2. เข้าใจลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. เข้าใจประเภทของโปรแกรมฐานข้อมูล
4. มีทักษะในการทำงานโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์


มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในการเก็บ ค้น จัดการข้อมูล
3. ใช้คำสั่งในโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก


คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ การปรัยแก้ข้อมูล การจัดการจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูล สร้างตารางสรุปสาระสำคัญ (Pivot Table) การสร้างแมโครเบื้องต้น


สารบัญ
บทที่ 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
         - แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 1
         - รู้จักกับฐานข้อมูล
         - เข้าใจระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
         - การออกแบบระบบฐานข้อมูล
         - การ Normalezation
         - สรุปตารางที่ออกแบบได้ทั้งหมด
         - แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
บทที่ 2 รู้จักกับ Access
         - แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 2
         - แนะนำ Access
         - เริ่มต้นเข้าสู้ Access
         - เริ่มต้นใช้งาน Access
         - แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
บทที่ 3 เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลและตาราง
         - แบบฝึกหัดก่อนเรียนบทที่ 3
         - การสร้างและทำงานกับไฟล์ฐานข้อมูล
         - การสร้างตารางและฟิลด์
         - การใส่ข้อมูลในตาราง
         - แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3